ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล ทำความสะอาด อาคารสถานที่่ วัสดุ อุปกร์ การเรียนการสอน 
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล ทำความสะอาด อาคารสถานที่่ วัสดุ อุปกร์ การเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอน