ออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้อง ที่ บ้านโนนม่วง หมู่3 และบ้านอิเม้ง หมู่7 ตำบลโนนตาล 
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนตาล ออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้อง ที่ บ้านโนนม่วง หมู่3 และบ้านอิเม้ง หมู่7 ตำบลโนนตาล