งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนตาล มารับผู้จักตัวที่ศูนญ์พักคอย บ้านหนองผือหมู่4 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนตาล มารับผู้จักตัวที่ศูนญ์พักคอย บ้านหนองผือหมู่4 ไปตรวจหาเชื่อที่โรงพยาบาลเมืองร้อยเอ็ด