ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลโนนตาล

1.1 ประวัติความเป็นมา

             ตำบลโนนตาลเดิมขึ้นอยู่กับตำบลโนนรัง ซึ่งตำบลโนนรังแต่เดิมมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน โดยมี

นายสำราญ จอมคำสิงห์ เป็นกำนัน เมื่อปี พ.ศ. 2509 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น เมื่อวันที่ 9

กันยายน พ.ศ. 2533 โดยมีการแบ่งแยกตำบล เป็นตำบลโนนตาล มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

             บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1

             บ้านหัวโนนตาล หมู่ที่ 2

             บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3

             บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4

             บ้านโพนศรี หมู่ที่ 5

             บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 6

             บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 7

             บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8

             บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9

            โดยมี นายโสวัฒน์ ศรีทอง เป็นกำนัน ปี พ.ศ. 2533 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 2

บ้านหัวโนนตาล เป็นหมู่ 10 บ้านโนนตาลน้อย โดยมี นายนที นนท์พิทักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้ประกาศ

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

       ต่อมา นายสถิตย์ชัย ฉิมสา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง

พ.ศ. 2550 จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้มีการดำเนินการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลโนนตาล เป็นเทศบาลตำบลโนนตาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลโนนตาล

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 แล้วได้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม

พ.ศ. 2551 โดย นายสถิตย์ชัย ฉิมสา ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล และได้หมดวาระลง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ต่อมาได้มีการเลือกตังใหม่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 โดยนายวุฒิชัย บุญชิต

ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล  ต่อมาได้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  โดยนายถาวร  จอมคำสิงห์
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล คนปัจจุบัน


  

1.2 การปกครอง

       ตำบลโนนตาลมีการปกครอง 2 รูปแบบคือ

             1) การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน เป็น

หัวหน้าปกครอง โดยมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2547

             2) การปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทศบาลตำบลโนนตาล ทำหน้าที่บริหารราชการในเรื่องของการพัฒนาตำบลโนนตาล

 

1.3 ที่ตั้งและขนาด

             เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอ

เมืองร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด

ร้อยเอ็ด ประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,643 ไร่

ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านโนนตาลน้อย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

  

1.4 อาณาเขต

             ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

             ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

             ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี

             ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 

1.5 ลักษณะภูมิประเทศ

             ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลโนนตาลเป็นที่ดอนสลับพื้นราบ ส่วนมากพื้นที่จะเป็นดิน

ทราย เกิดปัญหาเรื่องความแห้งแล้งช่วงฤดูทำนา มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 11,048 ไร่ มีอุณหภูมิสูงที่สุดใน

รอบเดือนสิงหาคม ถึง เดือน เมษายน ประมาณ 36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ต่ำสุดในรอบเดือนธันวาคม -เดือน มกราคม เฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส

 

1.6 ทรัพยากรดิน กลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดิน และคุณภาพดิน

             -ดินชุดร้อยเอ็ด พบในสภาพภูมิประเทศราบเรียบ เนื้อดินมีลักษณะร่วนปนทรายความอุดมสมบูรณ์

ของดินต่ำ – ปานกลาง เหมาะในการใช้เพาะปลูกข้าว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 บริเวณที่พบดิน

ชุดร้อยเอ็ด ในเขตตำบลโนนตาล พบมากเกือบทั้ง 10 หมู่บ้าน สภาพเป็น ดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์

ค่อนข้างต่ำ เหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่

             - ดินชุดพิมาย เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง แต่เป็นที่ราบลุ่ม มักเกิดปัญหาน้ำท่วม

ใช้ปลูกข้าวมีผลผลิตสูง ในเขตตำบลโนนตาล มีจำนวน 25 % ของพื้นที่

             - ดินชุดอุบล สภาพภูมิประเทศของดินชุดนี้ค่อนข้างเรียบ เป็นลอนลุกคลื่น ระบบน้ำมีปานกลาง สภาพ

เป็นดินทรายปนดินร่วน และดินร่วนเหนียวปนทราย

 

1.7 ทรัพยากรป่าไม้

             ตำบลโนนตาล มีพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ เหลือไม่กี่แห่ง เนื่องจากสภาพของป่าไม้ได้ถูกทำลายไปเป็น

จำนวนมาก เหลือไม่ถึง ร้อยละ 50 ของพื้นที่ป่าทั้งหมด

 

1.8 ทรัพยากรน้ำ

      แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญและสามารถใช้ประโยชน์การอุปโภค บริโภคมีดังนี้ คือ

             1. สระน้ำขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8

             2. บ่อบาดาล จำนวน 16 แห่ง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10

             3. สระน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป) จำนวน 1 แห่ง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8

             4. หนอง บึง จำนวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10

             5. บ่อน้ำตื้น จำนวน 19 บ่อ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10

             6. ระบบน้ำประปา 13 แห่ง ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 - 10

 

1.9 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน

    จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโนนตาล มีหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่

             หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

             หมู่ที่ 2 บ้านหัวโนนตาล

             หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง

             หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ

             หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี

             หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหลี่ยม

             หมู่ที่ 7 บ้านอีเม้ง

             หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ

             หมู่ที่ 9 บ้านป่ายาง

             หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาลน้อย

 1.10 ประชากร

             ประชากรของเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สิงหาคม พ.ศ. 2555

รวมทั้งสิ้น 5,234 คน

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

         2.1 อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโนนตาล ประกอบอาชีพหลัก คือการทำการเกษตร

โดยเฉพาะการทำนา ควบคู่ไปกับอาชีพรับจ้างทั่วไป , ค้าขาย และรับราชการ

รายละเอียดการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตตำบลโนนตาลจำแนกตามครัวเรือนทั้งตำบลมีต่อไปนี้

         2.1.1 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวมีประมาณร้อยละ 3.66 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล โดยแบ่งออกเป็น

             1) อาชีพรับจ้าง มีประมาณร้อยละ 1.98 ได้แก่

                          - งานรับจ้างทั่วไป

                          - งานบริการ (เช่นรับใช้ในบ้าน สถานเริงรมย์ ขับรถรับจ้าง เป็นต้น)

                          - งานช่างฝีมือ (เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างซ่อมรถยนต์ – จักรยานยนต์ เป็นต้น

             2) อาชีพค้าขาย มีประมาณร้อยละ 1.20

             3) อาชีพรับราชการ มีประมาณ ร้อยละ 0.48

        2.1.2 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากว่า 1 อาชีพ ขึ้นไปมีประมาณร้อยละ 92.45 ของจำนวน

ครัวเรือนทั้งตำบล โดยแบ่งออกเป็น

             1) รับจ้างและเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 90

             2) เกษตรกรรมและประกอบอุตสาหกรรม มีประมาณร้อยละ 2.45 

      2.2 แรงงาน จากจำนวนประชากรในวัยแรงงานในเขตเทศบาลตำบลโนนตาล พบว่าร้อยละ 38.42

เป็นแรงงานที่ออกไปทำงานนอกเขตจังหวัดในฤดูแล้ง ช่วงเดือนมกราคม และจำนวนราษฎรที่มีอายุ 15 ปี

ขึ้นไปที่ไม่มีงานทำ (ว่างงานไม่รวมผู้ที่กำลังศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 12.30 ในเขตพื้นที่ตำบลไม่มีแรงงาน

ต่างด้าว แต่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

      2.3 ผลผลิต จากข้อมูลสถิติแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบล ของเทศบาลตำบลโนนตาลจำแนก

รายละเอียดได้ดังนี้

             1) การปลูกพืช ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวในฤดูนาปี พันธุ์ข้าว กข. 6 และ ขาวดอกมะลิ 105 ไม้ยืนต้น

ไม้ผล ข้าวโพด ยาสูบเตอร์กีส และงาดำ

             2) การเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากจะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค จำพวกสัตว์ปีก ไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร ฯลฯ

การใช้ที่ดินพื้น จำนวน 11,048 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 8,488 ไร่ และใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย

และ สาธารณประโยชน์ 2,560 ไร่