คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.
คู่มือ การประเมิน ITA 2564
คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม