ITA65 ทต.โนนตาล

ITA65

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อย9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
              01 โครงสร้าง
              02 ข้อมูลผู้บริหาร
                               สมาชิกสภาฯ
                               คณะผู้บริหาร
                               ข้าราชการสายบริหาร
                                           
              03 อำนาจหน้าที่
              04 แผนยุทธาศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
                               แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                               ปกแผน
                               คำนำ-สารบัญ  
                               แผน 4 ปี 61-64 (แก้ไข 61-65)
                               ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
                               ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                               ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (61-65)
                               ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล          

              05 ข้อมูลการติดต่อ
              06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

              07 ช่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

              08 Q&A
              09 Social Network หน้่าหลัก เว็ปไซต์ ทต.โนนตาล
                              คลิ๊กที่แบนเนอร์เฟสบุค  เลื่อนลงประมาณกลางหน้าแรกของเว็ป เฟสบุค ทต.โนนตาล

ตัวชี้วัดย่อย9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
              010 แผนดำเนินงานประจำปี (1ตค64 - 31 กย65)
                             แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
              011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรกปี2565
                     ปกรายงาน
              012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ( ปี2564)  ปัญหา อุปสรรค และข่้อเสนอแนะ
                     

การปฎิบัติงาน
              013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  (ของเจ้าหน้าที่)     
                             คู่มืองานธุรการสำนักปลัด
                             คู่มือการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
                             คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โนนตาล
                             คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตใช้เสียง
                             คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
                             คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง
                             คู่มือการปฎิบัติงานด้านธุรการกองช่าง
                             คู่มือปฏิบัติงานงานสวัสดิการสังคม

การบริการ
             014 คู๋มือหรือมาตรการให้บริการ (สำหรับประชาชน)
                             ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ .ศ. ๒๕๕๘
                             การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                             การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
                             คู่มือการให้บริการประชาชนกองคลัง
                             คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง
                             คู่มือสำหรับประชาชนในการมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลโนนตาล


             015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                             กองคลัง
                             กองช่าง
             016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอมจการให้บริการ
             017 E-Service

ตัวชี้วัดย่อที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้งบประมาณประจำปี
             018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 (เทศบัญญัติ 2565)
             019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ6 เดือน
             020 ประกาศรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
                    

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
             021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                                ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
                                ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
             022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                                มีตัวอย่าง 4 ประกาศ
                                ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              
                                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะจะจง (อาหารเสริมนม) 
                                ประกาศผลชนะประมูลจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่1
                                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะจะจง (น้ำดื่มบรรจุถัง)


             023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6เดือนแรก ปีงบประมาณ2565
                               ตุลาคม2564           จัดซื้อ     จัดจ้าง    
                               พฤศจิกายน2564      จัดซื้อ     จัดจ้าง
                               ธันวาคม2564          จัดซื้อ     จัดจ้าง
                               มกราคม2565          จัดซื้อ     จัดจ้าง
                               กุมภาพันธ์2565        จัดซื้อ     จัดจ้าง
                               มีนาคม2565            จัดซื้อ     จัดจ้าง
                               
             024 ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุประจำปี (ปี2564)
                               

ตัวชี้วัดย่อที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             026 การดำเนนิการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล (ดำเนินการในปี2565)
             027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
             028 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

ตัวชี้วัดย่อที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             029 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                               แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
                               มาตรการการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

             030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                               ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต 2564
                               ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต 2565
                               รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชิบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนตาล
                               

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
             032 ช่องทางการรับฟังความมคิดเห็น  
             033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                                
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อย10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
            034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
            035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                        1.การประชุมมอบหมายงาน  การจัดเตรียมรอรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2565)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
            036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
            038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต
            039 แผนปฏิติการป้องกันการทุจริต
            040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรกปี2565
                   ลิ้งที่1
                   ลิ้งที่2
                   ลิ้งที่3
            041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564

ตัวชี้วัดย่อย10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
            042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                              
                                
            043 ารดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน