วิสัยทัศน์การพัฒนา/นโยบาย/แถลงนโยบาย

วิสัยทัศน์การพัฒนา/นโยบาย 

วิสัยทัศน์

ถูกที่ ถูกต้อง โปร่งใส ใสใจพัฒนา
 

คำแถลงนโยบาย

ของ นายถาวร  จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลโนนตาล

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

************************************

 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโนนตาล ที่เคารพ

                     ตามที่ เทศบาลตำบลโนนตาล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด    ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นั้น

                   บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล   โนนตาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล ครบจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนตาล ได้ให้ความไว้วางใจ และเลือกกระผม นายถาวร จอมคำสิงห์     ให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เพื่อเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนตาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนตาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ กำหนดไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” และในวันนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนตาล ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล

                    บัดนี้ กระผม และคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนตาล เรียบร้อยแล้ว และขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโนนตาล ให้ทราบว่า กระผม  จะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรูปแบบการบริหารราชการท้องถิ่น ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ทั้งจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นในเรื่องคุณธรรม นำมาประยุกต์ใช้ และตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อวางรากฐานการพัฒนาให้เทศบาลตำบล  โนนตาล ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 

ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล ที่เคารพ

                     เทศบาลตำบลโนนตาลของเราเป็นเทศบาลตำบลประเภทสามัญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่บางปี อาจจะประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง เกิดอุทกภัย วาตภัย การเกิดโรคระบาด แม้มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่ก็ยังขาดการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่ยังขาดการพัฒนาด้านการศึกษาเท่าที่ควร และยังขาดการ      สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เห็นได้จากระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ สภาวะด้านเศรษฐกิจของประชาชนส่วนมากมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนขาดการแนะนำและส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร ขาดการรวมกลุ่มอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลงเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

                    จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา กระผมได้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนตาล ซึ่งสามารถนำมากำหนดประเด็นปัญหาหลักๆ ได้ดังนี้

                    ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางคมนาคมหมู่บ้าน ในตำบล เกิดการชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถสัญจรได้ตลอดทั้งปี ทางระบายน้ำอุดตัน ทำให้ฤดูฝนประสบกับปัญหาน้ำท่วม ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดการบำรุงรักษา หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค และขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร

                    ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต จะพบว่า ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ไม่คงที่ เกิดโรคพืชระบาด เกิดการว่างงานของประชาชนเนื่องจาก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ เกษตรกรในพื้นที่มีหนี้สิน ขาดเงินทุน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และขาดการรวมกลุ่ม ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลโนนตาล ไม่ได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ขาดแหล่งศึกษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประชาชนยังประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และน้ำเสียภายในหมู่บ้านและชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในชุมชน          ไม่สวยงามเจริญตา และยังประสบปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

                   ปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ผ่านมา ยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อาคารสถานที่คับแคบ ทำไม่สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระผมและคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนตาล

                    ในเวลาต่อจากนี้ อีกสี่ปีข้างหน้าจะเป็นสี่ปีแห่งการพัฒนา ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน        ในทุกๆ ด้าน กระผมและคณะผู้บริหารจะสร้างโอกาสเพื่ออนาคต ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อวางรากฐานให้แก่ประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเน้นการคืนความเข้มแข็ง     สู่หมู่บ้านและชุมชน คืนความสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ และคืนอำนาจการตัดสินปัญหาสู่หมู่บ้านและชุมชน โดยให้ความสำคัญแก่การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ระบบเศรษฐกิจและการเกษตร ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา       การสาธารณสุข ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจบนรากฐานความรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อนำเทศบาลตำบลโนนตาลของเรา ไปสู่โครงสร้างที่มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน โดยกระผมและคณะผู้บริหาร            มีนโยบายการพัฒนาที่สำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนตาล         มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สรุปได้ ๔ ด้าน ดังนี้

  • นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ให้ทั่วถึง ได้มาตรฐาน

                   ๑.๒ พัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                    ๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

๑.๔ ปรับปรุงและก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนใช้ใน

การขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัย

                   ๑.๕ พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่   ทุกจุดเสี่ยง

                    ๑.๖ ปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนให้ได้มาตรฐาน

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ พัฒนาและยกระดับการศึกษา ขยาย ปรับปรุงสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

พร้อมจัดหารถรับ–ส่งเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่

                   ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

                    ๒.๓ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน

                    ๒.๔ พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน

                   ๒.๕ พัฒนา ส่งเสริม สร้างหลักประกันชีวิตขั้นพื้นฐานให้ประชาชนพร้อมจัดสวัสดิการให้กับประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนตาย

                   ๒.๖ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ        ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   ๒.๗ พัฒนาและส่งเสริมการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากที่สุด

                   ๒.๘ จัดหารถบริการกู้ชีพกู้ภัยบริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

                   ๒.๙ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานกีฬาระดับตำบล สร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิดความสามัคคี ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเยาวชนระดับตำบล

๓. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

๓.๑ พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยให้สามารถจัดการขยะได้

รวดเร็ว และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ไม่มีขยะเน่าเสีย

                    ๓.๒ พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในตำบลโนนตาลให้สวยงาม พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่

                   ๓.๓ ส่งเสริมการปล่อยปลาตามธรรมชาติและหนองน้ำสาธารณะ

๔. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๔.๑ พัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงการบริหารงานภายในเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ

รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุด

                   ๔.๒ พัฒนา ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุด

                    ๔.๓ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สามารถบริการประชาชนให้สะดวกและรวดเร็ว

                   ๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเทศบาลกับชุมชน

                   นี่คือนโยบายหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน กระผมใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน โปรดช่วยให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของกระผม ในระยะเวลานับจากนี้ด้วย กระผมยินดี และพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนตาลของพวกเราทุกคน เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน และกระผม นายถาวร  จอมคำสิงห์ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นคณะผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนตาล ประกอบด้วย

  • กระผม นายถาวร จอมคำสิงห์  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
  • นายพิลัย ศิริเวช                 เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล คนที่ ๑
  • นายสุวพงษ์ วินทะไชย          เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล คนที่ ๒
  • นายสุรเดช ศรีทอง              เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
  • นายคำผาย วินทะไชย          เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล

 

ขอขอบคุณทุกท่านครับ

 

                             นายถาวร จอมคำสิงห์

                       นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล