เทศบัญญัติ/แผนต่างๆ

เทศบัญญัติ

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    คลิกเมนูด้านล่าง

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คลิกเมนูด้านล่าง
                  คำแถลง
                  คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง
                  คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
                  คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
            บันทึกหลักการและเหตุผล
                  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
                  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
                  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
            รายงานประมาณการรายรับ
            รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
            รายงานประมาณการรายจ่าย
            รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
            รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน

 

            ข้อมูลเบื้องต้นของอปท                                       
            คำแถลง
                     คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง
                     คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
                     คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
           บันทึกหลักการและเหตุผล
                     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
                     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
                     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
           รายงานประมาณการรายรับ
           รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
           รายงานประมาณการรายจ่าย
           รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
           ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
           รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ
           

  แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลโนนตาล

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

      แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประกาศ

                แผน 5 ปี 61-65 (แก้ไข 61-65)

 

     แผนยุทธศาตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563

                บทที่-3-3.13.2-แผนยุทธศาสตร์ฯ-หน้า-29-80

                บทที่-3-3.4-ยท.-02-แผนที่ยุทธสาสตร์ฯ-หน้า-91

                บทที่-4-4.1-4.4-ยท.-03-รายละเอียดแผนยุทธฯ-หน้า-92-105

                บทที่-4-4.4-ยท.-04-รายละเอียดแผนฯ-หน้า-106-146

 

      แบบบัญชีสรุปโครงการ ผด.1  บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

 

 

 

เทศบัญญัติเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เทศบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

 

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙

 

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔

 

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐

 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

แผนป้องกันการทุจริต4ปี