เทศบัญญัติ/แผนต่างๆ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ( 1ตค64 - 31 กย65)

 

แผนปฏิติการป้องกันการทุจริต
                                   ลิ้งที่1                
                                   ลิ้งที่2
                                   ลิ้งที่3