กฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

พระราชบัญญัติเทศบาลฯ ฉบับที่ 14 พรบ.การสาธารณสุข คลิกที่ลิ้ง      เชื่อมไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯ ฉบับที่ 4

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีงบประมาณยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  

พระราชบัญญัติอำนวนความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของราชการ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562