รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
     
     
         
     
     
 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
      สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
      สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
      สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
      สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
      สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
      สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
รายรับ - รายจ่าย
      งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2559  ดาวน์โหลด
      ประกาศรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน 2559 ดาวน์โหลด
      ประกาศรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560 ดาวน์โหลด
      ประกาศรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 ดาวน์โหลด
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
      งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558   ดาวน์โหลด
      งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559   ดาวน์โหลด
      งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560   ดาวน์โหลด
      งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   ดาวน์โหลด
 
 
ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ
      รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
      รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
      รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
      รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
      รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด