13.สถิติผู้มาใช้บริการ

11.สถิติผู้มาใช้บริการ

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561-2562

จำนวนข้อร้องเรียน