15.การแลกเปลี่ยนความรู้/ศึกษาดูงาน

14.การแลกเปลี่ยนความรู้/ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอื่น