16.การรายงานผลการปฎิบัติ

15.การรายงานผลการปฎิบัติพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2561

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2561

จำนวนข้อร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยฯ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยฯ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม