19.การประชาสัมพันธ์ฯช่องทางต่างๆ

18.การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ

   1. ผ่านทาง เว็ปไซต์สำนักงาน www.nontan.go.th

   2. ผ่านทางfacebook หรือเพจ สำนักงาน https://www.facebook.com/pagenontan/

   3. ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงไร้สาย  โดยมีเครื่องแม่ข่ายที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล

   4.  แจ้งเป็นหนังสื่อราชการ ไปถึงผู้นำหมู่บ้าน

   5. จัดให้มีบอร์สำหรับประชาสัมพันธ์ ที่สำนักงานเทศบาล และบ้านผู้นำชุมชน

   6. จัดให้มีการประชุม  ประชาคมหมู่บ้าน