5.การนำข้อมูลข่าวสารเก็บเข้าแฟ้ม

5.การนำข้อมูลข่าวสารเก็บเข้าแฟ้ม