สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุคล แก้วบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร.0942615267

นายสมพร อนุไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร.0852749812

นายเตียง อนุไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร.0621079654

นายยุติธรรม จอมคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร. 0985967984

นายมีชัยลักษณ์ นรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร. 0980871664

นายประเสริฐ จอมคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร. 0842293032

นายมนตรี ซ้งโนนรัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร.0631679343

นางสาวเยาวภา นนพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร. 0840995305

นายวรพันธ์ ดวงประทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2

นายทูลไทย นามไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร. 0882810757

นายสีไพร ไกยสวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร. 0616810234

นายนิรันดร์ ลาดหนองขุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร. 0659715735