สมาชิกสภาเทศบาล


นายทูลไทย นามไพร
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร. 0882810757

นายยุติธรรม จอมคำสิงห์
รองสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร. 0985967984

ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ
เลขานุการสภาประธานสภาฯ (ปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล) โทร.0898411261

นายสมพร อนุไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร.0852749812

นายเตียง อนุไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร.0621079654

นายมีชัยลักษณ์ นรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร. 0980871664

นายประเสริฐ จอมคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร. 0842293032

นายสุคล แก้วบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 โทร.094261526

นายมนตรี ซ้งโนนรัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร.0631679343

นายวรพันธ์ ดวงประทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร.0939342765

นายสีไพร ไกยสวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร. 0616810234

นายนิรันดร์ ลาดหนองขุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร. 0659715735

นางสาวเยาวภา นนพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 โทร. 0840995305