คณะผู้บริหาร


นายถาวร จอมคำสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เบอร์โทร 0983684217 ,0966940396

นายพิลัย ศิรเวช
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เบอร์โทร 0883483328

นายสุวพงษ์ วินทะไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เบอร์โทร 0621279891

นายสุรเดช ศรีทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี เบอร์โทร 0823619511 ม 0620416991

นายคำผาย วินทะไชย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โทร.0943742809