สำนักปลัด


ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล โทร.0933880211

นางสาววันทนา ง่อนสว่าง
รองปลัดเทศบาล ตำบลโนนตาล โทร.0910640502

นางสาวญาณิศา คิดไร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.0849414626

นางบุญเพ็ญ มูลมณี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0839719689

นางสาวจุฬาพรรณ รอดเลี้ยง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเกษศิริญญา บูรณะกิติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาววิมลสิริ ผลากอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นายเวโรจน์ ศรีปัดถา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางวันทนา สีดามาตย์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางณัฎฐา วรนาม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาววราพร วงศ์แสน
นิติกร ปฏิบัติการ

นางสาวพัชราภรณ์ เพ็งปอภาร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวอภิญา จันทรโท
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางกรรณิการร์ ธรรมรัศมีโชติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ

จ.อ.ศักดิ์สาคร คงบุญวาสน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติการ

นายอนุชา แก้ววงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

นายอนุรักษ์ สร่างโศก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธนายุทธ สุทธิประภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสำลี จอมคำสิงห์
แม่บ้าน