สำนักปลัด


ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล โทร.0909801248 , 0898411261

นางสาววันทนา ง่อนสว่าง
รองปลัดเทศบาล ตำบลโนนตาล โทร.0910640502

นางสาวญาณิศา คิดไร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.0849414626 , 0929185241

นางบุญเพ็ญ มูลมณี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0839719689 , 0879939109

นางสาวช่อฟ้า พลแดง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร.0810578558

นางสาวเกษศิริญญา บูรณะกิติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ โทร.0619746162

นางสาววิมลสิริ ผลากอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ โทร.0971546659

นายเวโรจน์ ศรีปัดถา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ โทร.0654979289

นางวันทนา สีดามาตย์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ โทร.0956029709

นางณัฎฐา วรนาม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร.0831444101

นางสาววราพร วงศ์แสน
นิติกร ปฏิบัติการ โทร.0994489399

นางสาวพัชราภรณ์ เพ็งปอภาร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ โทร.0828951947

นางสาวอภิญา จันทรโท
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ โทร.0872164933

นางกรรณิการร์ ธรรมรัศมีโชติ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ โทร.0994640424

จ.อ.ศักดิ์สาคร คงบุญวาสน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติการ โทร.0829162489

นายอนุชา แก้ววงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน โทร.0872252885

นายอนุรักษ์ สร่างโศก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โทร.0981058638

นายธนายุทธ สุทธิประภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โทร.0925988816

นางสำลี จอมคำสิงห์
แม่บ้าน โทร.0880538557