กองคลัง


นางสาวชยดาภาณ์ ขาวศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0966864605

นางสาวณัชชา เพ็งศรีแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง โทร. 0874914511

นางสาวจรัสแข ภูมิสาขา
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

นางสาวจารุณีย์ ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามณี วงษ์ชาดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางฐิตาภรณ์ จอมคำสิงห์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางมาริษา นิตตะโย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิราพร วินทะไชย
คนงานทั่วไป

นางสาวทิวารัตน์ แก้วกิตติ
พนักงานทั่วไป

นางจิตตรา วินทะไชย
แม่บ้าน