กองคลัง


นางสาวชยดาภาณ์ ขาวศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0966864605

นางสาวณัชชา เพ็งศรีแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง โทร. 0874914511

นางสาวจรัสแข ภูมิสาขา
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ โทร.0817415664

นางสาวจารุณีย์ ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ โทร.0936632393

นางสาวจุฑามณี วงษ์ชาดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ โทร.096715404 , 0960423584

นางฐิตาภรณ์ จอมคำสิงห์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โทร.0854573357

นางมาริษา นิตตะโย
เจ้าพนักงานธุรการ โทร.0942599797

นางสาวจิราพร วินทะไชย
คนงานทั่วไป โทร.0810946091

นางสาวทิวารัตน์ แก้วกิตติ
พนักงานทั่วไป โทร.0956629214

นางจิตตรา วินทะไชย
แม่บ้าน