งานการศึกษา


นางณัฎฐา วรนาม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางประไพ ศรีโคตา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนันทวดี วินทะไชย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงใจ ปัตชานิตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวธัญชนก อนุไพร
พนักงานทั่วไป

นางทองม้วน จอมคำสิงห์
คนงานดูแลสถานที่