กองช่าง


นายภาสกร ไข่ษรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0885619932

นายจักรพล กรุงแสนเมือง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา โทร. 0820237525 , 0802288178

นายอดุลย์ สุไผ่โพธิ์
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติการ โทร.0829251729 , โทร.0986086077

นางสาวนิลฤดี วินทะไชย
เจ้าพนักงานธุรการ โทร.0879538778

นางสาววิลาวรรณ ตะติยะสุนทร
พนักงานทั่ไป โทร.0940477434

นายอภิชาติ ใหญ่แก่นทราย
พนักงานทั่วไป โทร.0936184953