กองช่าง


นายภาสกร ไข่ษรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0885619932

นายจักรพล กรุงแสนเมือง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา โทร. 0820237525

นายอดุลย์ สุไผ่โพธิ์
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติการ

นางสาวนิลฤดี วินทะไชย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิลาวรรณ ตะติยะสุนทร
พนักงานทั่ไป

นายศุภกร เหมือนสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิชาติ ใหญ่แก่นทราย
พนักงานทั่วไป