กิจกรรมเข้าแถวเคาราธงชาติ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 
กิจกรรมเข้าแถวเคาราธงชาติ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ให้มีระเบียงวินัย ตรงต่อเวลาการมาปฎิบัติราชการ และตระหนักถึงการเป็นข้าราชการ บทบาทการปฎิบัติหน้าที่ ต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม