โครงการเวทีประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านและตำบลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ 2566 
เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๗ มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านและตำบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีนายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนตาล เป็นประธานในการประชุมประชาคมครั้งนี้ โดยมีกำนัน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเวทีประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านและตำบลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ 2566 และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566