ITA66 ทต.โนนตาล

ITA66

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อย9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
              01 โครงสร้าง
              02 ข้อมูลผู้บริหาร
                               สมาชิกสภาฯ
                               คณะผู้บริหาร
                               ข้าราชการสายบริหาร
                                           
              03 อำนาจหน้าที่
              04 แผนยุทธาศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    แบบบัญชีโครงการ ผด. 2 (ปี 2566)                        

              05 ข้อมูลการติดต่อ
              06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

              07 ช่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

              08 Q&A
              09 Social Network หน้่าหลัก เว็ปไซต์ ทต.โนนตาล
                              คลิ๊กที่แบนเนอร์เฟสบุค  เลื่อนลงประมาณกลางหน้าแรกของเว็ป เฟสบุค ทต.โนนตาล

              010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อย9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
              011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 ชุด1    ชุด2
                 
              012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปัญหา อุปสรรค และข่้อเสนอแนะ

              013 รายงานการติดตามและประเมินผล 2565   

การปฎิบัติงาน
              014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  (ของเจ้าหน้าที่)     
                             คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
                             คู่มือการปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
                             คู่มือการปฎิติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
                           
             015 คู๋มือหรือมาตรการให้บริการ (สำหรับประชาชน)
                             ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ .ศ. ๒๕๕๘
                             การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                             การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
                             คู่มือการให้บริการประชาชนกองคลัง
                             คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง
                             คู่มือสำหรับประชาชนในการมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลโนนตาล           

               016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                             กองคลัง
                             กองช่าง
             017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอมจการให้บริการ
             018 E-Service

ตัวชี้วัดย่อที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
             019 แผนการการจัดศื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหารพัสดุ

             020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ ชุด1   ชุด2   ชุด3   ชุด4   ชุด5

             021 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัเหาพัสดุรายเดือน 6เดือนแรก ปีงบประมาณ2566
                               ตุลาคม2565           จัดซื้อจัดจ้าง    
                               พฤศจิกายน2565      จัดซื้อจัดจ้าง
                               ธันวาคม2565          จัดซื้อจัดจ้าง
                               มกราคม2566          จัดซื้อจัดจ้าง
                               กุมภาพันธ์2566        จัดซื้อจัดจ้าง
                               มีนาคม2566            จัดซื้อจัดจ้าง

             022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุประจำปี (ปี2565)     ชุด2    ชุด3   

ตัวชี้วัดย่อที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             024 การดำเนนิการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล (ดำเนินการในปี2566)
             025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล   ชุด2    ชุด3   ชุด4   ชุด5   ชุด6   ชุด7  
             026 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             027 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                               แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
                               มาตรการการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

             028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                               ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต 2566
                               ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
                               รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
                              
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
             030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                   กระดานสนมนา
                   โครงการเวทีประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
                   ช่่องทางรับฟังความคิดเห็น
                   การเปิดโอการให้มีการมีส่วนร่วม กิจกรรมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น

                          
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อย10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy           

            031 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policyจากการปฎิบัติหน้าที่
            032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy     ชุด2
            033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
            034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชอบ
                  แบบรายงานผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แผนป้องกันการทุจริต
            036 แผนป้องกันการทุจริต           
            037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรกปี2566
            038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565   ชุด2

ตัวชี้วัดย่อย10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใน 
มาตรการส่งเสริมมาตรการทางจริยธรรม
            039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่       
            040 การขับเคลื่อนจริยธรรม 
                               คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเคลื่อนจริยธรรม 
                               ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางจริยธรรม     
                               แนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม         
                               การประชุมประจำเดือน

            041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                               การเข้าแถวหน้าเสาธง ตอนเช้า
                               แบบฟอร์มรายงานผลการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ฯ
                               ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

            042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน)
                  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน  (ผลการให้คุะแนนITA ปี2565)

                                
            043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน