ข่าวประกาศ

การดำเนนิการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล (ดำเนินการในปี2566)
28 เม.ย. 2566 08:20:56   เข้าชม   64

ประกาศ ก.จ ก.ท. ก.อบต เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัหเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562
26 เม.ย. 2566 10:39:04   เข้าชม   55

ประกาศคณะะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558
26 เม.ย. 2566 10:33:26   เข้าชม   50

ประกาศคณะกรรมการมาฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักสูตรและปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 10:29:41   เข้าชม   56

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 10:25:18   เข้าชม   60

กิจกรรมการประชุมประจำเดือน พนักงานเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง เดือนมกราคม 2566
12 เม.ย. 2566 08:48:07   เข้าชม   56

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
11 เม.ย. 2566 15:33:41   เข้าชม   61

แบบฟอร์มรายงานผลการนำประมวลจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
11 เม.ย. 2566 15:32:28   เข้าชม   75

แนวปฎิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม
11 เม.ย. 2566 15:25:27   เข้าชม   73

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาทางจริยธรรม
11 เม.ย. 2566 15:23:03   เข้าชม   60

การขับเคลื่อนจริยธรรม
11 เม.ย. 2566 15:21:46   เข้าชม   61

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
11 เม.ย. 2566 15:12:56   เข้าชม   63

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลโนนตาลPrivacy Policy ita2566
5 เม.ย. 2566 13:08:17   เข้าชม   58

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
22 มี.ค. 2566 13:49:13   เข้าชม   62

การกำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
10 ต.ค. 2565 16:18:13   เข้าชม   68

นโยบายการบริหารงานเทศบาลของนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
3 ต.ค. 2565 15:48:00   เข้าชม   60

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
9 ก.พ. 2565 11:47:59   เข้าชม   216

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานของเทศบาล ฉบับ44 ปี2558
29 มิ.ย. 2563 15:57:43   เข้าชม   360

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
29 มิ.ย. 2563 15:06:12   เข้าชม   357

นโยบายการบริหารงานเทศบาลของนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
29 มิ.ย. 2563 14:49:11   เข้าชม   346

บัญชีรายละเอียดกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
26 มิ.ย. 2562 11:37:42   เข้าชม   469

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุค
21 มิ.ย. 2562 12:34:23   เข้าชม   422

แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2562
21 มิ.ย. 2562 12:33:40   เข้าชม   425

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
20 มิ.ย. 2562 14:50:42   เข้าชม   387

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการ
20 มิ.ย. 2562 14:49:51   เข้าชม   387

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน จนท.ที่ปฏิบัติงานของเทศบาล2561
20 มิ.ย. 2562 14:48:09   เข้าชม   419

วินัยข้าราชการท้องถิ่น
20 มิ.ย. 2562 14:47:08   เข้าชม   413

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินปี 61
20 มิ.ย. 2562 14:45:35   เข้าชม   415

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
20 มิ.ย. 2562 14:41:27   เข้าชม   421

หลักเกณฑ์และวืธืการประเมินผลการปฏิบัติงานฯงบ๖๐
20 มิ.ย. 2562 12:38:06   เข้าชม   366

หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
20 มิ.ย. 2562 12:37:34   เข้าชม   363

หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้งฯ
20 มิ.ย. 2562 12:36:59   เข้าชม   383

หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์พนักงานจ้าง
20 มิ.ย. 2562 12:35:20   เข้าชม   379

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก2557
20 มิ.ย. 2562 12:34:47   เข้าชม   365

วินัยข้าราชการ อปท
20 มิ.ย. 2562 12:33:46   เข้าชม   353

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
20 มิ.ย. 2562 12:32:49   เข้าชม   378

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
20 มิ.ย. 2562 12:27:32   เข้าชม   358

หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
20 มิ.ย. 2562 12:26:44   เข้าชม   366

ประกาศจัดลงคนสู่ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 2562 12:26:10   เข้าชม   364

การพัฒนาคุณธรรม
20 มิ.ย. 2562 12:25:13   เข้าชม   365