ข่าวประกาศ

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม10
18 ก.ย. 2566 14:02:45   เข้าชม   5

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโนนตาล พ.ศ.2566 และระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ฯ
13 ก.ย. 2566 13:40:42   เข้าชม   9

#กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
12 ก.ย. 2566 14:29:05   เข้าชม   12

ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566
12 ก.ย. 2566 14:03:23   เข้าชม   14

แจ้งกำชับการปฎิบัติหน้าที่ ให้ปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
23 ส.ค. 2566 10:25:37   เข้าชม   28

เทศบาลตำบลโนนตาล แจ้งเตือน ผู้เสนอตัวให้การช่วยเหลือทำเอกสารปลอม
23 ส.ค. 2566 10:19:47   เข้าชม   26

ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
22 ส.ค. 2566 14:16:58   เข้าชม   27

ตำแหน่งว่างประจำเดือนสิงหาคม 2566
22 ส.ค. 2566 14:05:14   เข้าชม   20

ร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....
15 ส.ค. 2566 15:21:23   เข้าชม   26

การเข้าดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566
15 ส.ค. 2566 14:59:00   เข้าชม   28

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
10 ส.ค. 2566 10:47:43   เข้าชม   25

ประกาศกำหนดบริเวณที่สามรถขอขุดทรายได้ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
11 ส.ค. 2566 11:45:17   เข้าชม   24

ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ ของ อปท. https://bit.ly/LPAsurvey66?r=qr
27 ก.ค. 2566 10:18:37   เข้าชม   31

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2566
13 ก.ค. 2566 15:18:05   เข้าชม   37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
6 ก.ค. 2566 09:53:15   เข้าชม   38

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราตรคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู๋7 เชื่อมไป หมู่8
26 มิ.ย. 2566 15:36:35   เข้าชม   41

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้านบ้าป่ายาง หมู่9
26 มิ.ย. 2566 15:11:34   เข้าชม   43

ตารางแสดงปริมาณข้อมูลผู้ใช้ลานกีฬา สนามกีฬา
23 มิ.ย. 2566 15:04:55   เข้าชม   46

จำนวนลานกีฬา ที่อปท จัดให้ประชาชนมีการแข่งขันกีฬา หรือออกำลังกาย
23 มิ.ย. 2566 15:02:24   เข้าชม   43

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมกีฬา
23 มิ.ย. 2566 14:57:03   เข้าชม   42

เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2566 09:24:40   เข้าชม   47

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
20 มิ.ย. 2566 15:47:00   เข้าชม   39

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลโนนตาล
19 มิ.ย. 2566 14:53:52   เข้าชม   54

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
15 มิ.ย. 2566 11:30:38   เข้าชม   49

ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 มิ.ย. 2566 11:06:18   เข้าชม   45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปี งบประมาณ2566
15 มิ.ย. 2566 09:50:14   เข้าชม   41

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปี งบประมาณ2566
15 มิ.ย. 2566 09:48:56   เข้าชม   41

หนังสือรับรอง ว่า เทศบาลตำบลโนนตาลไม่มีการแจ้งการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ปี 2565
6 มิ.ย. 2566 16:02:24   เข้าชม   45

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
11 พ.ค. 2566 13:53:53   เข้าชม   63

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
27 เม.ย. 2566 11:30:42   เข้าชม   54

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่างเทศบาลตำบลโนนตาล กย65-มี66
26 เม.ย. 2566 12:09:22   เข้าชม   51

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
26 เม.ย. 2566 11:57:55   เข้าชม   57

คู่มือการปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
26 เม.ย. 2566 11:55:54   เข้าชม   52

คู่มือการปฎิติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
26 เม.ย. 2566 11:54:20   เข้าชม   54

ข้อมูลการให้บริการประชาชน เทศบาลตาบลโนนตาล เดือน กันยายน 2565 – มีนาคม 2566 กองคลัง
26 เม.ย. 2566 11:14:06   เข้าชม   58

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 เม.ย. 2566 14:20:52   เข้าชม   65

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ปี2565
11 เม.ย. 2566 11:14:47   เข้าชม   60

การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
7 เม.ย. 2566 15:25:51   เข้าชม   56

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
5 เม.ย. 2566 11:07:11   เข้าชม   63

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี2566
5 เม.ย. 2566 11:04:58   เข้าชม   60

ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
5 เม.ย. 2566 11:02:16   เข้าชม   93

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มี.ค. 2566 09:07:55   เข้าชม   75

ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอณาจักร
27 มี.ค. 2566 15:45:59   เข้าชม   64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
22 มี.ค. 2566 14:26:55   เข้าชม   96

เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันผู้สูงอายุ
3 มี.ค. 2566 11:16:55   เข้าชม   73

ใบสมัคร การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันผู้สูงอายุ
13 มี.ค. 2566 11:15:11   เข้าชม   70

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
10 ต.ค. 2565 15:30:25   เข้าชม   63

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2566
16 มี.ค. 2566 10:57:48   เข้าชม   73

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2566 แผนการจัดหาพัสดุ
15 มี.ค. 2566 11:30:56   เข้าชม   80

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
29 ธ.ค. 2565 09:00:05   เข้าชม   92

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
23 ธ.ค. 2565 11:02:50   เข้าชม   104

บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินประเภท นส3 รอบบัญชี ปี2566-2569
6 ธ.ค. 2565 16:16:25   เข้าชม   135

ราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชีปี2566-2569 ทต.เทศบาลตำบลโนนตาล
6 ธ.ค. 2565 16:13:12   เข้าชม   140

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดร้อยเอ็ด2566-2569
6 ธ.ค. 2565 16:09:21   เข้าชม   191

ประกาศคณะกรรมการประะเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยขน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
6 ธ.ค. 2565 15:31:23   เข้าชม   138

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2 ธ.ค. 2565 15:19:40   เข้าชม   143

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่3 ครั้งที1
29 พ.ย. 2565 10:03:06   เข้าชม   95

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2
29 พ.ย. 2565 10:02:27   เข้าชม   111

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23 พ.ย. 2565 15:01:21   เข้าชม   102

ประชาสัมพันธ์ อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี พศ2566
22 พ.ย. 2565 14:45:21   เข้าชม   151

วารสารสำนักงานจัดการงานจังหวัดร้อยเอ็ด
18 พ.ย. 2565 11:34:55   เข้าชม   97

วารสารสำนักงานจัดการงานจังหวัดร้อยเอ็ด
18 พ.ย. 2565 11:34:28   เข้าชม   97

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน2565
18 พ.ย. 2565 11:17:02   เข้าชม   100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด แจ้งช่องทางการติดต่อ ในกรณีฉุกเฉิน แจ่งไฟดับ แจ้งซ่อม โทร.043511751 , 043514467 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
19 ต.ค. 2565 11:17:27   เข้าชม   112

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งข่าวตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2565
19 ต.ค. 2565 10:48:08   เข้าชม   135

มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ระวังชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
27 ต.ค. 2565 10:38:43   เข้าชม   118

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 ต.ค. 2565 10:15:05   เข้าชม   115

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
30 ก.ย. 2565 10:28:16   เข้าชม   126

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
27 ก.ย. 2565 15:06:49   เข้าชม   124

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
13 ก.ย. 2565 11:10:35   เข้าชม   179

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9 ก.ย. 2565 10:29:48   เข้าชม   124

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการขายและการบริโภคเครื่องดิ่มแฮลกอฮอล์
1 ก.ย. 2565 01:37:51   เข้าชม   155

ประกาศริบหลักประกันสัญญางานก่อสร้าง
16 ส.ค. 2565 14:10:30   เข้าชม   131

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาล การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
1 ส.ค. 2565 11:39:33   เข้าชม   148

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ก.ค. 2565 14:56:40   เข้าชม   164

แจ้งให้มารับหลักประกันสัญญา (แจ้งครั้งสุดท้าย)
20 ก.ค. 2565 14:27:50   เข้าชม   142

ประกาศขอระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการลดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบฯ
12 ก.ค. 2565 14:37:35   เข้าชม   138

ประกาศขอให้มารับหลักประกันสัญญา (แจ้งเตือนครั้งที่2)
5 ก.ค. 2565 11:23:35   เข้าชม   152

กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
30 มิ.ย. 2565 13:03:00   เข้าชม   168

ประกาศขอให้มารับหลักประกันสัญญา (ครั้งที่2)
21 มิ.ย. 2565 11:18:05   เข้าชม   149

ประกาศขอให้มารับหลักประกันสัญญา ครั้งที่1
8 มิ.ย. 2565 15:15:25   เข้าชม   160

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
9 พ.ค. 2565 14:47:27   เข้าชม   185

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 09:57:01   เข้าชม   170

ประกาศขอยขยายเวลาการประมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
10 พ.ค. 2565 10:32:55   เข้าชม   167

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254
27 เม.ย. 2565 11:40:31   เข้าชม   198

รายงานผลการสำรวจความพึงพอมจการให้บริการ
21 มี.ค. 2565 12:44:49   เข้าชม   194

คู่มือการให้บริการประชาชนกองคลัง
21 มี.ค. 2565 12:17:27   เข้าชม   175

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 มี.ค. 2565 11:44:27   เข้าชม   179

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ทต.โนนตาล สิ้นสุด 30 กันยายน2564
21 มี.ค. 2565 11:10:59   เข้าชม   186

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
11 มี.ค. 2565 10:16:57   เข้าชม   192

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าเสียหายแก่จำเลยในคดีอาญา เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.พ. 2565 15:15:55   เข้าชม   214

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
7 ก.พ. 2565 10:01:12   เข้าชม   204

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย
7 ก.พ. 2565 09:59:02   เข้าชม   199

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
7 ก.พ. 2565 09:57:18   เข้าชม   197

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
24 พ.ย. 2564 15:10:54   เข้าชม   229

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๔
19 พ.ย. 2564 11:54:22   เข้าชม   251

เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5 จำนวน5 บทความ
22 พ.ย. 2564 11:46:26   เข้าชม   243

เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5 จำนวน5 บทความ
19 พ.ย. 2564 11:40:57   เข้าชม   246

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 พ.ย. 2564 10:18:43   เข้าชม   253

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
18 พ.ย. 2564 15:28:03   เข้าชม   208

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำห้้องประชุม ทต.โนนตาล
5 พ.ย. 2564 14:35:02   เข้าชม   225

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง และกำหนดปริมาณน้ำมันฯ
4 พ.ย. 2564 14:20:58   เข้าชม   208

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ต.ค. 2564 10:19:50   เข้าชม   224

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565
13 ก.ย. 2564 09:01:41   เข้าชม   238

ขอขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึุงผู้เสียภาษี่แต่ละราย ตามมาตตรา 30 23
28 พ.ย. 2562 15:03:15   เข้าชม   219

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ ภาษีที่ดิน 2562
26 ส.ค. 2563 14:53:47   เข้าชม   244

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563
28 พ.ย. 2562 12:24:40   เข้าชม   228

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 ) และแจ้งรายการคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7) หมู่1-10 )
28 พ.ค. 2563 12:10:45   เข้าชม   273

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไร
23 มิ.ย. 2564 09:31:10   เข้าชม   280

กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล
5 พ.ค. 2564 16:03:52   เข้าชม   403

ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre - order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce
3 พ.ค. 2564 10:16:12   เข้าชม   297

#ยูเนสโก เปิดสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้
30 เม.ย. 2564 11:25:19   เข้าชม   297

ชองทางทางรับฟังต่างๆ ของ ไทยพีบีเอสพอดคาสต์
8 เม.ย. 2564 14:45:56   เข้าชม   320

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2ฯ
8 เม.ย. 2564 14:38:04   เข้าชม   275

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ำมัน ปี2564
8 เม.ย. 2564 14:19:38   เข้าชม   291

รายงานติดตามแผน ทต.โนนตาล 2563
8 เม.ย. 2564 15:48:35   เข้าชม   263

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
12 มี.ค. 2564 11:03:37   เข้าชม   277

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่3
10 มี.ค. 2564 10:44:57   เข้าชม   274

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่2
10 มี.ค. 2564 10:44:09   เข้าชม   294

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่1
10 มี.ค. 2564 10:43:01   เข้าชม   280

ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กย 63
10 มี.ค. 2564 10:11:52   เข้าชม   259

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ สตง 2563
10 มี.ค. 2564 10:08:28   เข้าชม   261

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล และนายกเทศศมนตรีตำบลโนนตาล (ส.ถ./ผ.ถ.4/4)
19 ก.พ. 2564 15:28:15   เข้าชม   445

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
16 ก.พ. 2564 10:44:58   เข้าชม   273

ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 16:02:10   เข้าชม   290

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 09:57:30   เข้าชม   396

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 09:55:05   เข้าชม   376

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
1 ก.พ. 2564 09:04:27   เข้าชม   324

การคัดเลือกและจ้างเหมาบุคลากรตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำจุดเคาน์เตอร์บริการ อำเภอยิ้ม
4 ม.ค. 2564 15:20:28   เข้าชม   315

การจัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการใช้พื้นที่ดงหนองห้างสาธารณะประโยชน์
4 ม.ค. 2564 06:28:59   เข้าชม   326

ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่
18 ธ.ค. 2563 11:58:08   เข้าชม   285

ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
4 พ.ย. 2563 15:48:48   เข้าชม   281

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
4 พ.ย. 2563 09:39:58   เข้าชม   309

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันฯ
3 พ.ย. 2563 11:26:28   เข้าชม   382

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2 พ.ย. 2563 11:05:47   เข้าชม   301

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
29 ต.ค. 2563 14:09:30   เข้าชม   300

แก้ไข ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
19 ต.ค. 2563 11:43:41   เข้าชม   366

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
9 ต.ค. 2563 14:12:25   เข้าชม   340

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 136/2563 เรื่อง รายชื่อนักนักเรียนเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาฯ
18 ก.ย. 2563 11:24:07   เข้าชม   318

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 135/2563 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาซึ่งเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาฯ
18 ก.ย. 2563 11:21:46   เข้าชม   320

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข่้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1 ก.ย. 2563 15:12:46   เข้าชม   375

ประชาสัมพันธุ์การจัดการขยะมูลฝอยและข้อเสียอันตรายต่อชุมชนของของประเทศ
20 ก.ค. 2563 12:55:34   เข้าชม   328

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ ทต.โนนตาล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
20 ก.ค. 2563 12:45:34   เข้าชม   331

เทศบาลตำบลนิเวศน์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
20 ก.ค. 2563 11:46:25   เข้าชม   362

รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" สถานีวิทยุ สวพ. 91.0 (91.0 Mhz)
20 ก.ค. 2563 11:12:27   เข้าชม   356

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13 ก.ค. 2563 14:30:27   เข้าชม   339

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฯ
25 มิ.ย. 2563 14:28:36   เข้าชม   325

ประชาสัมพันธ์การบริการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ปี 2562
19 ก.พ. 2562 13:53:35   เข้าชม   338

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน พฤษภาคม 2563
16 มิ.ย. 2563 10:18:26   เข้าชม   327

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง
15 เม.ย. 2563 10:30:44   เข้าชม   335

ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว
12 พ.ค. 2563 16:28:33   เข้าชม   329

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
5 มี.ค. 2563 13:21:39   เข้าชม   368

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่
3 มี.ค. 2563 13:20:17   เข้าชม   356

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
27 ก.พ. 2563 15:05:58   เข้าชม   374

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
31 ม.ค. 2563 15:56:53   เข้าชม   420

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
27 ม.ค. 2563 10:32:27   เข้าชม   347

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
20 ม.ค. 2563 13:41:19   เข้าชม   341

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
15 ม.ค. 2563 11:25:46   เข้าชม   357

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1ฯ 2562
26 ธ.ค. 2562 11:23:48   เข้าชม   338

ทต.โนนตาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 ธ.ค. 2562 16:28:54   เข้าชม   391

ทต.โนนตาล ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
16 ธ.ค. 2562 15:51:07   เข้าชม   379

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รบการรับรอง ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน 2562
16 ธ.ค. 2562 12:03:12   เข้าชม   360

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน ธันวาคม2562
13 ธ.ค. 2562 15:24:04   เข้าชม   367

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
13 ธ.ค. 2562 15:15:46   เข้าชม   377

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
3 ธ.ค. 2562 15:11:46   เข้าชม   329

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
27 พ.ย. 2562 10:42:10   เข้าชม   368

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล รายงานแสดงฐานะทางการเงินและอื่นๆ 2562
15 พ.ย. 2562 15:19:56   เข้าชม   329

สรุปผลการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน
12 พ.ย. 2562 10:14:05   เข้าชม   333

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3 ต.ค. 2562 11:42:41   เข้าชม   346

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3 ต.ค. 2562 11:41:47   เข้าชม   322

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งสายงานประเภทวิชาการ
27 ก.ย. 2562 12:13:57   เข้าชม   399

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลโนนตาล
29 ส.ค. 2562 10:29:33   เข้าชม   434

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
30 ส.ค. 2562 14:20:14   เข้าชม   327

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
28 ส.ค. 2562 08:47:40   เข้าชม   327

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒
9 ส.ค. 2562 12:46:34   เข้าชม   358

วารสาร บันทึกเส้นทางเทศบาล
22 ก.ค. 2562 10:04:48   เข้าชม   366

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างทั้วไป ครั้งที่4/2562
15 ก.ค. 2562 09:29:19   เข้าชม   375

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
12 ก.ค. 2562 13:58:59   เข้าชม   342

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลโนนตาล2562
12 ก.ค. 2562 13:57:33   เข้าชม   368

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 2561
9 ม.ค. 2561 11:23:31   เข้าชม   353

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร62
5 ก.ค. 2562 11:40:45   เข้าชม   357

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
26 มิ.ย. 2562 11:43:54   เข้าชม   364

แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
19 มิ.ย. 2562 14:20:40   เข้าชม   338

การร้องเรียน/ร้องทุกข์
19 มิ.ย. 2562 14:16:35   เข้าชม   480

ประกาศรับสมัครสอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 2562
17 มิ.ย. 2562 15:13:50   เข้าชม   380

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับที่ ๑ , ๓ ,๔)
14 มิ.ย. 2562 14:22:36   เข้าชม   396

บัญชีแผนอัตรากำลังล่าสุด 58
14 มิ.ย. 2562 14:18:47   เข้าชม   373

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เบิกได้เต็ม)
14 มิ.ย. 2562 12:08:57   เข้าชม   348

ประกาศผลสอบคัดเลือกและเลือสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/2562
29 มี.ค. 2562 11:04:23   เข้าชม   380

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่2562
26 มี.ค. 2562 09:00:27   เข้าชม   390

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/2562
8 มี.ค. 2562 15:02:14   เข้าชม   405

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
6 มี.ค. 2562 15:27:58   เข้าชม   373

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
28 ก.พ. 2562 13:46:29   เข้าชม   401

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2562
26 ก.พ. 2562 09:43:38   เข้าชม   408

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒
7 ก.พ. 2562 13:47:16   เข้าชม   397

แต่งตั้งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติประจำเทศบาลตำบลโนนตาล
8 ม.ค. 2562 08:28:46   เข้าชม   457

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป2562
18 ธ.ค. 2561 09:17:29   เข้าชม   452

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2562
12 ธ.ค. 2561 09:46:12   เข้าชม   428

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติประสงค์ขุดหลอกปหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตึ้นเขิน (หนองสิม)
11 ธ.ค. 2561 15:30:53   เข้าชม   497

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
20 พ.ย. 2561 15:39:57   เข้าชม   439

รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
20 พ.ย. 2561 11:42:01   เข้าชม   491

รายงานงบฐานะทางการเงิน
20 พ.ย. 2561 10:19:32   เข้าชม   445

ประกาศสรรหาผู้ที่จะขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยนช์ที่เติ้นเขิน หนองหสิม
20 พ.ย. 2561 09:58:01   เข้าชม   461

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 มิ.ย. 2561 09:03:22   เข้าชม   429

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
6 มิ.ย. 2561 09:01:43   เข้าชม   434

เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลโนนตาล
3 ก.พ. 2561 08:59:54   เข้าชม   421

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลโนนตาล
20 ก.พ. 2561 08:56:07   เข้าชม   410

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
26 ธ.ค. 2560 08:54:23   เข้าชม   428

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
21 ธ.ค. 2560 08:52:14   เข้าชม   414

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 พ.ย. 2560 08:48:50   เข้าชม   393

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 พ.ย. 2560 08:47:22   เข้าชม   424

งานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ
14 พ.ย. 2560 08:45:21   เข้าชม   420

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
24 ส.ค. 2560 08:43:17   เข้าชม   415

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
17 ส.ค. 2560 08:41:05   เข้าชม   385

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ ทต.โนนตาลปีงบประมาณ 2560
24 ก.ค. 2560 08:38:30   เข้าชม   394

ประกาศการอนุมัติและประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
4 ก.ค. 2560 08:36:27   เข้าชม   419

ภาพถ่ายโครงการถนน คสล ม8 ข้างวัด
23 มิ.ย. 2560 08:34:34   เข้าชม   404

ภาพถ่ายประกอบโครงการฯ ถนน ลูกรัง ม5
23 มิ.ย. 2560 08:32:30   เข้าชม   404

โครงการก่อสร้างถนน ไหล่ทาง ม3
23 มิ.ย. 2560 08:27:42   เข้าชม   410

โครงการบูรณะศาสนสถาน หลวงปู่หนองโดน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหลี่ยม
9 พ.ย. 2560 09:54:11   เข้าชม   403

โครงการบูรณะศาสนสถาน หลวงปู่หนองโดน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหลี่ยม
9 พ.ย. 2561 15:54:09   เข้าชม   429

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7-8
15 ก.ย. 2560 15:51:59   เข้าชม   433

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
9 มิ.ย. 2560 09:46:38   เข้าชม   430

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
9 มิ.ย. 2560 09:44:16   เข้าชม   447

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
9 มิ.ย. 2560 09:38:10   เข้าชม   442

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับที่ ๓)
9 มิ.ย. 2560 09:23:24   เข้าชม   454