ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre - order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/4/25284_1_1618891652821.pdf?time=1618914038060คณะกรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า คณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ดำเนินโครงการ " Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce " ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อมได้มีช่องทางใหม่ๆ ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบการจำหน่าย ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ Business to Business และ Business to Customer เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตคุณภาพให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์

3 พ.ค. 2564 10:16:12  เข้าชม   296