ประกาศ ก.จ ก.ท. ก.อบต เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัหเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562
26 เม.ย. 2566 10:39:04  เข้าชม   58