สำนักงานเทศบาลโนนตาล
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม
สำนักงานเทศบาลโนนตาล
Avatar
สำนักงานเทศบาลโนนตาล

ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าหลัก กระดานถาม-ตอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนผังโครงสร้าง ประวัติความเป็นมา ตราสัญลักษณ์ ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน วิสัยทัศน์การพัฒนา/นโยบาย/แถลงนโยบาย การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพกิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ Video กิจกรรม/วารสาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน สายตรง/ผู้บริหาร เทศบัญญัติ/แผนต่างๆ ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล ข้อมูลทั่วไป คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการประเมิน LPA ปี 2566 ตัวชี้วัดฯ ITA ปี 2566 ข้อมูลจัดทำ ITA ปี2566 ข้อมูล ITA 2566 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สารบรรณกลาง
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ O6 กระดานถาม-ตอบ Q&A O7 แผนยุทธศาตรหรือแผนพัฒนาพัฒนาหน่วยงาน O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ* O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ O13 E-Service O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย


วีดีทัศน์นำเสนอเทศบาลตำบลโนนตาล

                              วีดีทัศน์นำเสนอเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 043-039893


ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบน Facebook

วันที่ 15 กรกฎาคมพ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลโนนตาลโดย นายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล มอบหมายให้...

โพสต์โดย เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2024

วันที่ 15 กรกฎาคมพ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลโนนตาลโดย นายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล มอบหมายให้...

โพสต์โดย เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2024

วันที่ 15 กรกฎาคมพ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลโนนตาลโดย นายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล มอบหมายให้...

โพสต์โดย เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2024

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเทศบาลโนนตาล

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาอื่นๆที่ต้องการแสดง

ข่าวทั่วไป

e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : ได้ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) ประชาชนที่มีความประสงค์จะไปอยู่กับเทศบาลอื่น ยื่นคำร้องต่อเทศบาลที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่และเทศบาลที่ต้องการจะไปอยู่ (๒) เทศบาลทั้งสองแห่งตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็น แล้วรายงานผู้กำกับดูแล (๓) จังหวัดจัดประชุมราษฎรในเขตเทศบาลที่จะแยกพื้นที่บางส่วน และเทศบาลที่จะรับรวม (๔) หากประชาชนในเขตเทศบาลที่จะแยกพื้นที่บางส่วน ยินยอมให้ไป และเทศบาลที่จะรับรวมยินยอมรับ ให้จัดส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๓๐ ชุด ดังนี้ (๔.๑) สำเนารายงานการประชุมราษฎร ตามข้อ (๓) (๔.๒) เหตุผลความจำเป็นของเทศบาลที่จะแยกพื้นที่ไปรวม และเทศบาลที่รับพื้นที่มารวม (๔.๓) ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลทั้งสองแห่ง (๔.๔) ความเห็นของสภาเทศบาลทั้งสองแห่ง (๔.๕) ความเห็นของอำเภอ และจังหวัด (๔.๖) แผนที่และคำบรรยายแนวเขตใหม่ของเทศบาลทั้งสองแห่ง ขนาด ๑:๕๐๐๐๐ [ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำตอบ : หลักเกณฑ์การจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง (๑) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และ (๒) มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลนคร (๑) ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป และ (๒) มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ [ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำตอบ : หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ (๑) ชื่อเดิมมีความหมายไม่ดีไม่สุภาพหรือไม่เป็นมงคล (๒) การเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมสามารถพิสูจน์ได้จากเอกสารบุคคลหรือสถานที่ (๓) ชื่อที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี (๔) ขอเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมซึ่งมีความหมายดีประชาชนนิยมเรียกขานเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป (๕) การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อใช้ภาษาท้องถิ่นซึ่งมีความหมายในทางที่ดีและถือเป็นการอนุรักษ์ด้านภาษา (๖) การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์หรือสมเด็จพระสังฆราชประทานให้ (๗) ชื่อเดิมไปตรงหรือพ้องกันกับชื่อส่วนราชการอื่นที่อยู่ในเขตติดต่อกันหรือในบริเวณเดียวกัน ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. จัดทำเรื่องเสนอขอเปลี่ยนมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นก่อนและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัดอำเภอและตำบลหมู่บ้านหรือสถานที่ราชการอื่นๆเพื่อพิจารณาต่อไปโดยจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๕ ชุด (๑) สำเนารายงานการประชุมสภา อปท. (๒) สำเนารายงานการประชุมราษฎรในเขตพื้นที่ (๓) ความเห็นชอบของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด (๔) รายงานประวัติความเป็นมาข้อเท็จจริงของสถานที่ที่ขอเปลี่ยนชื่อนั้นโดยสังเขปพร้อมทั้งเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อและอธิบายความหมายของคำที่ขอเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน (๕) ทำแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อและสถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญอื่นๆไว้ด้วย [ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำตอบ : ญัตตินั้นสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นรายญัตติไป แต่หากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้เสนอญัตติเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเดียวกันก็จะนำมารวมเป็นญัตติเดียวกันก็ได้ เช่น ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม อาจนำเอารายการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ มารวมเป็นญัตติเดียวกันก็ได้ [ กม. : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ]

คำตอบ : ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจทำคำร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจยื่นคำร้องต่อประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้ ดังนั้น พ.ร.บ. อบจ. มาตรา 25 จึงเป็นการยื่นคำร้องให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกประชุมสมัยวิสามัญ มิใช่การเสนอญัตติ เพราะการเสนอญัตติเป็นการเสนอเรื่องเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณา [ กม. : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ]

คำตอบ : ตามข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้กำหนดว่า เมื่อถึงเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น ก็ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น ประธานที่ประชุมคราวนั้นต้องจัดให้มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 โดยประธานที่ประชุมคราวนั้นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อเลือกประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีของ อบต. ประธานที่ประชุมคราวนั้น รายงานผลการเลือกประธานสภา อบต. แทนตำแหน่งที่ว่างต่อนายอำเภอ และเมื่อนายอำเภอแต่งตั้งประธานสภา อบต. แล้ว จึงมาดำเนินการเลือก รองประธานสภา อบต. แทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป ซึ่งประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. จะปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง [ กม. : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ]

คำตอบ : แนวทางขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมีดังนี้การรับขึ้นทะเบียนจะรับในช่วงเดือน 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้จะเริ่มรับขึ้นทะเบียนในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯในปีงบประมาณ 2560 โดยผู้ที่มีสิทธิรับขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2499 กรณีผู้สูงอายุ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินดือนหรือรายได้จากรัฐ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่ อบต.หนองบัวทอง สำนักงานปลัด อบต.

คำตอบ : จ่ายช่วงวันที่ 1 – 10 ของเดือน

คำตอบ : ติดต่อเรา สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล 91 หมู่10 ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 โทร. 043-039893 Fax.043-039893 อีเมลล์ nontan.aunchun@gmail.com


ข้อมูลพื้นฐาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อมูล ITA 2566 ข้อมูลจัดทำ ITA ปี2566 ตัวชี้วัดฯ ITA ปี 2566 รายงานผลการประเมิน LPA ปี 2566 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล ทำเนียบผู้บริหาร เทศบัญญัติ/แผนต่างๆ สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม/วารสาร ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์การพัฒนา/นโยบาย/แถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ทำเนียบบุคลากร

นายถาวร จอมคำสิงห์

นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
คณะผู้บริหาร
โทร : 0966940396
Email : -

นายพิลัย ศิรเวช

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
คณะผู้บริหาร
โทร : 0883483328
Email : -

นายสุวพงษ์ วินทะไชย

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
คณะผู้บริหาร
โทร : 0621279891
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
ศูนย์ดำรงธรรม ทต.โนนตาล

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา

เพิ่มหัวข้อเรื่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
469
คน
เมื่อวาน
873
คน
เดือนนี้
9,172
คน
เดือนที่แล้ว
11,422
คน
ปีนี้
58,798
คน
ปีที่แล้ว
34,212
คน


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)